Rekrutacja


Rekrutacja uczniów do Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Kraina Zmysłów w Chodzieży odbywa się cały rok.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest:

  1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły – druk dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz do pobrania tutaj;

  2. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – druk dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz do pobrania tutaj;

  3. Orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Szkoły przyjmujemy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi bez względu na miejsce zamieszkania.